შავი სია   ი.მ. გიორგი თამაზაშვილი (პირადი №01008057231)


14.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ქალაქ თბილისის №142 საჯარო სკოლა“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180019541
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. გიორგი თამაზაშვილი (პირადი №01008057231); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება