შავი სია   ი.მ. გიორგი თამაზაშვილი (პირადი №01008057231)


21.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180017293
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. გიორგი თამაზაშვილი (პირადი №01008057231); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება