შავი სია   ი.მ. გიორგი თამაზაშვილი (პირადი №01008057231)


24.04.2019
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180017565
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. გიორგი თამაზაშვილი (პირადი №01008057231); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება