შავი სია   ი.მ. გელა წოწკოლაური (პირადი №01015003588)


12.02.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: დუშეთის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180005626
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. გელა წოწკოლაური (პირადი №01015003588); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება