შავი სია   ი.მ. გოგა ოთინაშვილი (პირადი №01019073286)


17.11.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: 28.07.2020 №158 (CMR200090545);
შესყიდვის ობიექტი: 37500000 – თამაშები და სათამაშოები;
მიმწოდებელი: ი.მ. გოგა ოთინაშვილი (პირადი №01019073286);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება