შავი სია   ფ.პ. გოჩა ცისკარაული (პირადი №01030045579)


14.08.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“; 
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 14.06.2019, №13, CMR190107778; 
შესყიდვის ობიექტი: 35311100 – ხმლები; 
მიმწოდებელი: ფ.პ. გოჩა ცისკარაული (პირადი №01030045579); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება