შავი სია   ი.მ. მარინე ზაზაშვილი (პირადი №03001011757)


20.04.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA160030439
შესყიდვის ობიექტი: 15100000 – ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. მარინე ზაზაშვილი (პირადი №03001011757); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება