შავი სია   ი.მ. გიორგი სტეპანიანცი (პირადი №10001067769)


21.09.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „კომუნალური მეურნეობა“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180001271
შესყიდვის ობიექტი: 50100000 – სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. გიორგი სტეპანიანცი (პირადი №10001067769); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება