შავი სია   ი.მ. გიორგი კობალაძე (პირადი №11001022855)


26.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180016752
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. გიორგი კობალაძე (პირადი № 11001022855); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება