შავი სია   შპს „ინვესტსტროირეგიონ“ (ს/კ: 1107746842609)


12.09.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „საქართველოს მელიორაცია“; 
ტენდერის ნომერი: SPA140013680
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ინვესტსტროირეგიონ“ (ს/კ: 1107746842609); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება