შავი სია   შპს „ნილი“ (ს/ნ: 200135558)


01.08.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: NAT180018796
შესყიდვის ობიექტი: 55500000 – სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების მომსახურება; 
მიმწოდებელი: შპს „ნილი“ (ს/ნ: 200135558); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება