შავი სია   შპს „ნილი“ (ს/ნ: 200135558)


30.12.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“; ტენდერი ნომრები: SPA170015143;
შესყიდვის ობიექტი: 15800000 – სხვადასხვა საკვები პროდუქტი;
მიმწოდებელი: შპს „ნილი“ (ს/ნ: 200135558);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა;
განკარგულება

შენიშვნა: მიმწოდებელს შავ სიაში რეგისტრაციის ვადა გასდის 2021 წლის 10 ნოემბერს.