შავი სია   შპს „ნილი“ (ს/ნ: 200135558)


30.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: NAT180018719
შესყიდვის ობიექტი: 55500000 – სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების მომსახურება; 
მიმწოდებელი: შპს „ნილი“ (ს/ნ: 200135558); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება