შავი სია   ამხანაგობა „მშენებელი“ (ს/კ: 200286056)


21.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გლდანის რაიონის გამგეობა;
ტენდერის ნომერი: NAT170008660;
შესყიდვის ობიექტი: 452000000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოების და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: ამხანაგობა „მშენებელი“ (ს/კ: 200286056);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება
შენიშვნა: მიმწოდებელს შავ სიაში რეგისტრაციის ვადა გასდის 2020 წლის 03 ივნისს