შავი სია   ააიპ „საქართველოს სპელეოლოგთა კავშირი“ (ს/ნ: 202064096)


12.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180004523
შესყიდვის ობიექტი: 73300000 – კვლევისა და განვითარების დაპროექტება და განხორციელება; 
მიმწოდებელი: ააიპ „საქართველოს სპელეოლოგთა კავშირი“ (ს/ნ: 202064096); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება