შავი სია   შპს „ხურო“ (ს/ნ: 202886216)


20.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT170003641
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ხურო“ (ს/ნ: 202886216); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება