შავი სია   შპს „ელსელემა“ (ს/ნ: 204438073)


23.04.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ტენდერის ნომერი: NAT180014325;
შესყიდვის ობიექტი: 39500000 – ქსოვილის ნივთები;
მიმწოდებელი: შპს „ელსელემა“ (ს/ნ: 204438073);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება