შავი სია   შპს „ელსელემა“ (ს/ნ: 204438073)


26.06.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ტენდერის ნომერი: NAT180021099;
შესყიდვის ობიექტი: 18200000 – გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი;
მიმწოდებელი: შპს „ელსელემა“ (ს/ნ: 204438073);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება