შავი სია   შპს „კამარა“ (ს/ნ: 205049231)


16.05.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180005054
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
პრეტენდენტი: შპს „კამარა“ (ს/ნ: 205049231); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა. 
განკარგულება