შავი სია   შპს „პროგრესი 2000“ (ს/ნ: 208211175)


04.07.2018
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება − საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; 
ტენდერის ნომერი: 29.12.2017 №ს და ს 10-18 (CMR180002361); 
შესყიდვის ობიექტი: 41100000 – ბუნებრივი წყალი; 
მიმწოდებელი: შპს „პროგრესი 2000“ (ს/ნ: 208211175); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება