შავი სია   შპს „სითბო“ (ს/ნ: 211338765)


13.08.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „იუსტიციის სახლი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180005966
შესყიდვის ობიექტი: 71600000 – ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „სითბო“ (ს/ნ: 211338765); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება