შავი სია   სპს „მა-გი და ვახტანგ ლონდარიძე“ (ს/ნ: 224080768)


26.03.2020
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სს „საქართველოს რკინიგზა“;
ტენდერის ნომერი: NAT180020317;
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები;
მიმწოდებელი: სპს „მა-გი და ვახტანგ ლონდარიძე“ (ს/ნ: 224080768);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
განკარგულება