შავი სია   შპს „თეგი“ (ს/ნ 230866667)


21.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობა;
ენდერის ნომერი: SPA140026187;
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „თეგი“ (ს/ნ 230866667)
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განაკარგულება
შენიშვნა: მიმწოდებელს შავ სიაში რეგისტრაციის ვადა გასდის 2020 წლის 29 თებერვალს.