შავი სია   შპს „კოლოსი“ (ს/ნ: 244689002)


30.07.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA190001742
შესყიდვის ობიექტი: 71200000 – არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „კოლოსი“ (ს/ნ: 244689002); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება