შავი სია   შპს „MAX-TRANS GEORGIA“ (ს/ნ: 245623909)


17.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სხვადასხვა სახის კვების პროდუქტის 2019 წლის კონსოლიდირებული ტენდერების სატენდერო კომისია; 
ტენდერის ნომერი: CON190000118
შესყიდვის ობიექტი: 15100000 – ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები; 
მიმწოდებელი: შპს „MAX-TRANS GEORGIA“ (ს/ნ: 245623909);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ ხელშეკრულების დადებაზე უარის თქმის გამო კონსოლიდირებული ტენდერის შეწყვეტა. 
განკარგულება