შავი სია   ი.მ. ირმა ლოთიშვილი (პირადი №31001001137)


17.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო“ ტენდერის ნომერი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180020989
შესყიდვის ობიექტი: 50100000 – სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. ირმა ლოთიშვილი (პირადი №31001001137); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება