შავი სია   ი.მ. დავით მაკასარაშვილი (პირადი №38001008677)


08.10.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი“;
ტენდერის ნომერი: SPA180009505;
შესყიდვის ობიექტი: 15100000 – ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები;
მიმწოდებელი: ი.მ. დავით მაკასარაშვილი (პირადი №38001008677);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება