შავი სია   ი.მ. ირაკლი ხომასურიძე (პირადი №38001009097)


14.06.2018
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“;
ტენდერის ნომერი: SPA170009952
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. ირაკლი ხომასურიძე (პირადი №38001009097); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება
განკარგულება