შავი სია   ფ.პ. გიორგი სანაია (პირადი №39001044102)


28.12.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT170005015
შესყიდვის ობიექტი: 44200000 – სტრუქტურული მასალები; 
მიმწოდებელი: ფ.პ. გიორგი სანაია (პირადი №39001044102); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება