შავი სია   ი.მ. იოსებ წიკლაშვილი (პირადი №40001001047)


13.08.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი; 
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებების რეკვიზიტები: 23.04.2019 №62 (CMR190085822); 
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. იოსებ წიკლაშვილი (პირადი №40001001047);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება