შავი სია   შპს „მშენებელ+“ (ს/ნ: 400083413)


12.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 
ტენდერის ნომერი: NAT180016969
შესყიდვის ობიექტი: 39700000 – საოჯახო ტექნიკა; 
მიმწოდებელი: შპს „მშენებელ+“ (ს/ნ: 400083413); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება