შავი სია   შპს „ტექნომშენ ჯგუფი“ (ს/ნ: 400141529)


13.08.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს დეპარტამენტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180012982
შესყიდვის ობიექტი: 45233142 – გზის შეკეთების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ტექნომშენ ჯგუფი“ (ს/ნ: 400141529); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება