შავი სია   შპს „ქროსფოინტი“ (ს/ნ: 400143607)


11.01.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხაშურის მუნიციპალიტეტი;
ენდერის ნომერი: NAT180007249;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ქროსფოინტი“ (ს/ნ: 400143607);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 

განკარგულება