შავი სია   შპს „ნივე ჯგუფი“ (ს/ნ: 400159190)


12.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „იუსტიციის სახლი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180014203
შესყიდვის ობიექტი: 39100000 – ავეჯი; 
მიმწოდებელი: შპს „ნივე ჯგუფი“ (ს/ნ: 400159190);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება