შავი სია   უცხოური საწარმოს ფილიალი „შპს ნიკარემსტროი-ს ფილიალი საქართველოში“ (ს/ნ: 400164718)


16.07.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „ჯიარ ბორჯომი-ბაკურიანი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180021299
შესყიდვის ობიექტი: 45100000 – სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: უცხოური საწარმოს ფილიალი „შპს ნიკარემსტროი-ს ფილიალი საქართველოში“ (ს/ნ: 400164718); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება