შავი სია   შპს „მანგორი“ (ს/ნ: 400171700)


05.06.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“; 
ტენდერის ნომერი: SPA190000865
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „მანგორი“ (ს/ნ: 400171700); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება