შავი სია   შპს „აი“ (ს/ნ: 400242233)


04.06.2019
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT190006460
შესყიდვის ობიექტი: 44100000 – სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები; 
მიმწოდებელი: შპს „აი“ (ს/ნ: 400242233); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება