შავი სია   შპს „მარია“ (ს/ნ 400256753)


08.07.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „დაცული ტერიტორიების სააგენტო“;
ტენდერის ნომერი: NAT190016325;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „მარია“ (ს/ნ 400256753);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა/არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება