შავი სია   შპს „ჯე - ტა“ (ს/ნ: 401989121)


12.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „შემოსავლების სამსახური“; 
ტენდერის ნომერი: SPA190001381
შესყიდვის ობიექტი: 09300000 – ელექტროენერგია, გათბობა, მზისა და ბირთვული ენერგია; 
მიმწოდებელი: შპს „ჯე - ტა“ (ს/ნ: 401989121); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება