შავი სია   შპს „აი-გრუპ“ (ს/კ: 402008778)


14.03.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა“;
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 16.01.2018 №1601/04 (CMR180015629);
შესყიდვის ობიექტი: 03200000 – ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული;
მიმწოდებელი: შპს „აი-გრუპ“ (ს/კ: 402008778);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება