შავი სია   შპს „ჯეოფლაგი“ (ს/ნ: 402042945)


30.07.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხაშურის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT190003019
შესყიდვის ობიექტი: 39200000 – ავეჯის აქსესუარები; 
მიმწოდებელი: შპს „ჯეოფლაგი“ (ს/ნ: 402042945); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება