შავი სია   შპს „ჯეოფლაგი“ (ს/ნ: 402042945)


15.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „კასპის კეთილმოწყობა“; 
ტენდერის ნომერი: NAT190003337
შესყიდვის ობიექტი: 18800000 – ფეხსაცმელი; 
მიმწოდებელი: შპს „ჯეოფლაგი“ (ს/ნ: 402042945); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება