შავი სია   შპს „არტ-სტარი“ (ს/ნ: 402075874)


16.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „შემოსავლების სამსახური“; 
ტენდერის ნომერი: SPA190000915
შესყიდვის ობიექტი: 39500000 – ქსოვილის ნივთები; 
მიმწოდებელი: შპს „არტ-სტარი“ (ს/ნ: 402075874); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება