შავი სია   შპს „კრწანისი“ (ს/ნ: 404391715)


12.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება“; 
ტენდერის ნომერი: NAT190000038; 
შესყიდვის ობიექტი: 15200000 – მზა და დაკონსერვებული თევზი; 
მიმწოდებელი: შპს „კრწანისი“ (ს/ნ: 404391715); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება