შავი სია   შპს „RS Line“ (ს/კ: 404395463)


10.01.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 
ტენდერის ნომერი: SPA170013537
შესყიდვის ობიექტი: 30100000 – საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა; 
პრეტენდენტი: შპს „RS Line“ (ს/კ: 404395463); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა. 
განკარგულება