შავი სია   შპს „რეალ რეგისტრ“ (ს/ნ: 404395828)


01.03.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „თბილისის განვითარების ფონდი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180007109
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „რეალ რეგისტრ“ (ს/ნ: 404395828); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. 
განკარგულება