შავი სია   შპს „ლ & თ“ (ს/ნ: 404397210)


16.05.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170007973
შესყიდვის ობიექტი: 38300000 – საზომი ხელსაწყოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ლ & თ“ (ს/ნ: 404397210); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება