შავი სია   შპს „კაცხი“ (ს/ნ: 404410384)


21.06.2019
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170001227
შესყიდვის ობიექტი: 34300000 – ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის; 
მიმწოდებელი: შპს „კაცხი“ (ს/ნ: 404410384); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება