შავი სია   შპს „ჰიდრო“ (ს/ნ: 404424155)


12.06.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180018362
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „ჰიდრო“ (ს/ნ: 404424155); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება