შავი სია   შპს „ჰიდრო“ (ს/ნ: 404424155)


13.11.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ონის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT180017604;
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები;
მიმწოდებელი: შპს „ჰიდრო“ (ს/ნ: 404424155);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება