შავი სია   შპს „პრინტ ოფისი“ (ს/კ: 404429506)


13.03.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170014540
შესყიდვის ობიექტი: 79800000 – ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „პრინტ ოფისი“ (ს/კ: 404429506); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება